Членство в Български Републикански Доберман клуб

Български Републикански Доберман клуб, като всеки друг клуб, обединява хора с общ интерес. Този интерес в случая е историята, настоящето и бъдещето на породата Доберман в България. В клуба могат да членуват всички любители на породата - без значение дали са или не са собственици на Доберман, дали притежават родословно или неродословно куче. Член може да стане настоящ собственик или просто поддръжник на породата (вероятно бъдещ собственик), който споделя идеята на клуба, има желание да контактува и обменя информация с другите членове на клуба, да участва в киноложки събития, да допринася за развитието на Добермана в България, съгласен е да спазва правилата на клуба (Устав на БРДК и Правилник за рзвъдна дейност на БРДК).
Цели на БРДК (извадка от Устава):


Чл.3. Предмет на дейност на Български Републикански Доберман клуб е усъвършенстване на традициите и достижения в развитието на породата Доберман и популяризирането й  в България.

Чл.4.1.  Български Републикански Доберман клуб има за цел да работи за развитието на киноложкото дело в България и да издига неговия престиж като:

а) повишава киноложката култура на своите членове и популяризира дейността им сред обществото;

б) подобрява племенните качества на породата, посредством целенасочена развъдна дейност и внос на чистопородни кучета;

в) развива полезните качества на кучетата с оглед приложението им за охрана на жилищни и нежилищни обекти, за персонална охрана на лица, в планинската и водноспасителната служби, спортни и други полезни качества;

г) организира и усъвършенства защитата на чистопородните кучета и формира правилно отношение към тях.

Чл.4.2. За постигането на целите си Български Републикански Доберман клуб работи по изпълнение на следните задачи:

а) утвърждава и издава родословна документация, програми, правилници, инструкции, бюлетини и др.;

б) организира и провежда киноложки прегледи,изложби и изпитания за работни качества на кучетата,като присъжда и титли;

в) активно съдейства за повишаване на качеството на ветеринарно-медецинската профилактика и лечението на кучетата;

г) осигурява юридически съвети и оказва правна помощ за защита киноложките интереси на своите членове;

д) води борба срещу незаконната търговия с кучета;

е) организира учебно-спортна и състезателна дейност с кучетата.
Извадка от Правилника за развъдна дейност на БРДК:

1. Правата и задълженията на собствениците и притежателите на мъжки и женски кучета за разплод се определят съгласно приетите нормативни документи от Българската  Републиканска Федерация по Кинология (БРФК), въз основа на рамковите препоръки на Международната Федерация по Кинология (МФК), на които не могат да противоречат.

2. В клуба, наречен Български Републикански Доберман клуб  ( БРДК)  се провежда чистопородно развъждане само на кучета от породата доберман  ( № 143 по класификацията на МФК)  с доказан произход.

3.  Всички развъдни мероприятия, провеждани от отделните собственици на кучета, се осъществяват със знанието на Управителния съвет на клуба и под контрола на отговорника по развъдната дейност или Председателя на клуба.

...

1. В развъдния процес участват:

а) женски кучета, навършили най – малко 18 месеца и получили екстериорна оценка „Отличен” или „Много добър”. Изключения се допускат само с разрешение на клубното ръководство;

б) мъжки кучета, навършили 24 месеца и с екстериорна оценка „Отличен”. Изключения се допускат само с разрешение на клубното ръководство;

2. Женските се заплождат само веднъж годишно, като изключения се допускат само при изтъкване на причини от изключителна важност за клубната дейност и с изричното писмено съгласие на клубното ръководство.

3. При допусната нежелана бременност същата може да бъде прекъсната чрез ветеринарно – медицинска интервенция.

4. Преди покриване задължително се преминава през ветеринарно – медицински преглед и тест за бруцелоза. Посочените здравни мероприятия се извършват преди всяко планирано заплождане

...

1.За упражняване на ефективен контрол и достоверност при развъдните мероприятия се изготвят следните документи:


а) ксерокопия на родословията на мъжкото и женското куче, които остават към документацията за съешаването;

б) акт за съешаване, с който се удостоверява скачката;

г) протокол за обследване на новородените кученца;

д) сведение относно лицата, които са придобили новородените кученца.

2. На базата на гореизброените документи се издават регистрационни свидетелства за млади кучета.

3. Татуирането на малките кученца или поставянето на микрочип се извършва около 45 – 60 дни след раждането им.

4. БРДК издава на общо основание редовни родословни свидетелства на кученцата до навършване на  6 месечна възраст.

5. Всяко регистрирано към клуба куче трябва да има ветеринарно – медицински паспорт ( здравна книжка) с данни за кучето и стопанина му, изготвен и заверен от ветеринарен лекар.

...

8. Изоставянето, отглеждането при лоши условия и всички случаи на насилие и жестоко отношение на регистрирани кучета се санкционира от клубния съвет с изключване от клуба без право на възстановяване на членски права. Това се извършва след установяване и документиране състоянието на кучето в присъствието на свидетели.
Собствениците,желаещи да се занимават с развъдна дейност в съответствие с Правилника за развъдна дейност на БРДК,могат да регистрират свой развъдник в FCI(Международна Федерация по Кинология) и да произвеждат родословни кучила.Как да стана член на БРДК?

След като сте се запознали с Устава и Правилника на клуба, подавате молба за членство до Управителния съвет. Ако Вашата молба е била одобрена от УС, на Общото събрание на БРДК (провежда се няколко пъти в годината)  всички настоящи членове на клуба гласуват "за" или "против". Ако получите повече от 50%  от всички гласове във Ваша полза, то ставате пълноправен член на клуба.

Членовете на БРДК с родословни кучета при записване за участие в екстериорна изложба или тест за работни качества се възползват от по-ниска такса, в сравнение с останалите.

автор : dobermann_bg