Основни елементи на типа, които характеризират породата Доберман и съдийските критерии


Знанието не може да бъде придобито чрез едно единствено събитие. Всъщност, то е резултат от продължителен процес на учене. По тази причина, не е толкова лесно да съдиш или да развъждаш. За да съдим точно и да развъждаме правилно се изисква да сме имали няколко резултатни преживявания,от които да придобием правилни заключения, които да преработваме и непрекъснато да усъвершенстваме чрез учене и сравнение. Това позволява на съдията и развъдчика да участват в процеса на селекция и генетично усъвършенстване на Добермана и да взема решения за него. Изложби, тестове за вродени качества, работни изпитания са полезни за избора - във връзка с това, какво е налице от фенотипа - най-добрите екземпляри за развъждане, и за изключване от него на тези,които се предполага, че са влошители.

Всъщност, за това е съдийството, да окаже влияние на развъждането и двете заедно да работят върху селекцията и породното усъвършенстване.

 • избиране на най-добрите кучета,способни да реализират тяхната мисия в живота;
 • избиране на по-типичните екземпляри, започвайки от оценката на типа конституция и от породата.

Доберманът трябва да бъде най-доброто едновременно в двата аспекта.

Съденето е най-важният аспект, така че неправилно съдене води до неправилни изводи; не са засегнати само аспектите на морфологично-функционалната оценка, но също и характера.

Това означава, че стандарта изисква Добермана да притежава всички тези качества,които го правят способен да постигне най-доброто представяне с минимум усилие в предназначението, за което е бил създаден.

Типа е основен елемент и, ако кучето го загуби, то  НЕ  принадлежи към тази порода повече и не може да бъде съдено. Следователно с куче, което е загубило типа или само наподобява типа, не можем да развъждаме. Тестът  ZTP  за Доберман е базиран на този принцип. Така че трябва ясно да обясним какво имаме предвид под тип. Типът е сумата от взаимно свързани качества, изисквани от породния стандарт за всяка част от тялото, основани на пропорциите между: височина-дължина; височина-тегло; височина при холката-дължина на тялото; височина при холката-височина на гърдите и особеностите на характера и поведението, които са включени в стандарта.

Всъщност характеристиките на типа съдържат едновременно и структурата, и движението, и природата, и основните качества на кучето.

Съдията има почти 3 минути да оцени всяко куче и да избере най-типичното, с добре развити вторични полови белези, средни размери и най-хармоничното. Първите въпроси,които съдията трябва да си зададе,докато оценява куче, са:

 • Дали е мощно, елегантно, бдително, самоуверено, замускулено, с гордо поведение?
 • Има ли компактно тяло?
 • Дължината на тялото пропорционална ли е на височината при холката?
 • Пропорционални ли за напречните му диаметри на надлъжните?
 • Балансирани ли са ъглите и предните и задните крайници?
 • Главата в правилната пропорция ли е с височината при холката и при крупата като дължина и размер?
 • Дължината на врата в правилната пропорция ли е с височината при холката и с тялото?
 • Има ли отличен скелет, сух и здрав?

Всичко това дава отговор на един въпрос: " Хармонично ли е кучето? "

Много кучета имат долна линия по-дълга от горната. Това може да е породено от прекалено отворен преден ъгъл, което прави кучето да изглежда по-дълго, отколкото е всъщност, или от слабо развит във височина гръден кош. Други кучета изглеждат точно квадратни, но какви са крупите? Някои други имат достатъчно дълги предни крайници и тесни гръдни кошове...

Всички тези въпроси имат точни отговори, които всеки развъдчик или любител на кучетата трябва да може да даде, ако помисли и се опита да си обясни. Вместо това този тип на доближаване ще принадлежи на съдията като експерт, ще бъде част от неговите критерии при съденето и от неговия професионализъм.

Така, за съдията първото впечатление е кучето като цяло, говоря за съдия, който има набито око за кучетата.

Това е разликата между експерта и начинаещия: експерта веднага долавя това, което начинаещия може да види накрая или да забележи случайно. Да имаш набито око за кучетата не е природен дар, то е резултат от бавно достижим процес на учене.

Съдията експерт е този, който може да обясни решенията си като даде конкретни, убедителни и  неоспорими причини. За да направи това, освен да има високо ниво на компетенция и познание за стандарта, анатомията, зоогностиката при кучето, генетиката и зоотехниката, механиката и кинематиката, съдията също трябва да знае историята, настоящето на породата и целите на развъждане. Може да се каже, че той трябва да знае точката, от която сме тръгнали, положението, в което сме, и какво искаме да постигнем.

Аналитичната оценка

В съденето на куче, което стои мирно, би било по-лесно да разделите тялото на кучето на три части - глава, тяли и крайници, които са също подразделени на региони и подрегиони. Всеки регион трябва да бъде открит, локализиран и ограничен от връзките си с околните региони и трябва да бъде описан според формата си, позицията, дължината, височината и направлението, за да правим заключение за неговите качества или недостатъци.

Аналитичната оценка на кучето е базирана на внимателно наблюдение на всеки регион и подрегион и на връзките, които участват във формиране на цялото. Хармонията на цялото идва от хармонията на отделните региони и подрегиони и при всяка порода то съответства на функция, която обяснява стандарта.

Концепцията за хармонията е естествена, преди всичко при Добермана. Всъщност, оценяването на хармонията на цялото е в основата на критериите за съдене. Породния тип е изведен от стандарта и се определя от:

 • изследване на диаметричните пропорции;
 • изследване на структурата: маса на тялото (тегло + размер) , отнесено към височината;
 • изследване на контурите;
 • изследване на  хармонията на структурата.

Оценките на контурите, пропорциите и структурата, както и връзките между отделните региони и височината при холката са обект на прецизни научни правила.

Доберманът, както е описано и се изисква от стандарта, е галопираща порода, с бдителен темперамент, много развита интелигентност, горд и самоуверен във всякакви ситуации. Неговият общ вид е със среден размер, с коректно съчетаване между сила и елегантност. Така той трябва да изглежда силен и замускулен, мощен и елегантен (с препоръка да бъде в средния размер, приет от стандарта за двата пола: 70 см при мъжките,  65-66 см при женските).

Неговото тяло е почти квадратно, това означава, че при Добермана дължината на тялото, измерена от върха на рамото (раменната става) до върха на бута (ишиума) е почти равна на височината при холката. Така, във връзка с тази структура, Доберманът е хармоничено галопиращо куче, може да се каже, че всички региони на неговото тяло трябва да бъдат добре съгласувани по дължина, височина и широчина с височината при холката и с тялото, така както и с размера и трябва да имат правилното направление в сравнение с  указаната посока.

Някои примери за дисхармония са: къса глава в  сравнение с височината при холката или малка в пропорция с тялото, не добре пропорционален гръб към фронталната част, къс в отношение към височината при холката, прекалено малък гръден кош или прекалено дълги предни крайници в отношение с височината при холката.

Доберманът е също хармоничен в контурите си, които трябва да бъдат прави, без прекъсване или прекалено подчертани различия във височината. Контурите, които трябва да отчитаме при съденето са тези на главата, на устните, врата, гърба, крупата, краката, кръста и корема.

Професор Giuseppe Solaro, казва, че съденето трябва да започне от върха на муцуната и да завърши при върха на опашката, минавайки през всички региони на тялото

Вече казахме, че съдията, в течение на работата си,трябва да се придържа към стандарта на породата, защото в него са описани нормалния тип, идеала на породата. Добре знам, че правилния тип е рядкост, обаче той е идеалният за стремеж във връзка с морфологичната хармония и функцията. Така, най-добрият начин да бъдете в полза на породата е да се опитате да постигнете типа, какъвто е описан в стандарта,чрез програми за развъждане, изложби и зоотехнически тестове. Работата в различен от този начин означава да нанесете щета на породата и също на вашето собствено развъждане.

Във връзка с това, трябва да имаме предвид, че при Добермана всякакви отклонения от нормалното, посочено от стандарта, изменя хармонията на цялото и, или функцията, или относително качество, и  поради това, трябва да се счита за наказуема грешка във връзка с неговото отклонение от нормалното.

Типична е глава, напълно правилна в пропорциите, осите, обем и контури. При Добермана можем да считаме извънстандартен клепача с тенденция за извиване навътре като признак на ентропия, като се има предвид, че при тази порода се изисква тънък и близко лежащ клепач с полустранично разположение във връзка със средната ос на черепа.
Предната част е голяма,широка и замускулена.Нейната ширина,измерена от горните ъгли на предните крайници трябва да достига 25% от височината при холката.Манубриумът(върхът) на гръдната кост трябва да стои на нивото на раменете.

Гръдният кош трябва да се спуска добре (добре развит във височина), трябва да достигне нивото на лакътя, ребрата са дълги, добре засводени и наклонени, със задоволително широки междуребрени пространства. Долният ъгъл на гръдния кош, който съвпада с долния ъгъл на гръдната кост, е дълъг и линията му прави голям полукръг, който се отправя в посока към корема.

Когато размерът на гърдите и гръдния кош е много по-малък от очакваното и цялата предна част от земята до върха на лакътя е прекалено дълга, може да се каже, че много надвишава 51 %  от височината при холката, всеки ще се съгласи, че че този доберман е извън конституционалния породен тип.

Основните характеристики, които определят Добермана, могат да бъдат събрани в няколко думи: "Неговата обща структура е мезоморфна с перфектен баланс между сила и елегантност, тялото му изглежда почти квадратно, структурата и контурите са хармонични."

Главните характеристики на типа му са:

 • главата е изваяна с паралелни оси на горната част;
 • стопа е добре подчертан;
 • очите са със среден размер, овални, много изразителни и полу-странично разположени;
 • черепа е плосък;
 • страните на муцуната се срещат полегато, с права горна линия, добре прибрани устни;
 • ухото е разположено високо, купирано и носено високо (ако не е купирано, е плоско, с триъгълна форма, лежи близо до бузате, дължината му е по-малка от половината на дължината на главата);
 • раменете са ясно подчертани;
 • врата е елегантен, пирамидален, леко извит в горната си линия;
 • горната линия на тялото се спуска плавно назад;
 • кожата е тънка и приляга плътно навсякъде;
 • костите и вените са ясно видими под кожата;
 • козината е къса, естествено лъскава.


Трябва да придадем същото значение на ръста, изискван от стандарта и на теглото на кучето в сравнение с височината ни показват размера на кучето. Ръста, размера, характера и вродените качества на Добермана силно влияят на гледната ни точка за неговата морфология, функционалност и динамика.


Италианската школа и нашата култура относно селекцията и морфологично-функционалната оценка на Добермана са естествено базирани на три фундаментални концепции:

 • Развъждането на Добермана е базирано на неговата хармония, вродените му качества и типичност;
 • Главата говори за породата;
 • Както казахме по-горе, в точка 1 и 2, Доберман с добър характер и който е по-близо до нормалния тип и има по-добри движения трябва да победи.

Твърдението "главата говори за породата"  изглежда повърхностно или очевидно, но ако помислим от техническа гледна точка е лесно да го докажем, докато оценяванеме  подробно породността на главата и следователно качествата на чистопородното куче, поредицата от региони и подрегиони на главата, в сравнение с тялото, представлява голяма част от цялото.Всъщност,22 от 57-те региона,които формират тялото,принадлежат на главата.

Така че е погрешно да кажем, че структурата на регионите и подрегионите, които формират главата, характеризират в голяма част типа на Добермана. Типа на главата не се дължи само на нейната дължина и на отношението между дължината на черепа и дължината на муцуната, но също и на типа и хамонията на всички нейни региони.

"Много типична глава,паралелна,изваяна,с форма на тъп клин,дълга и с добри пропорции и добре обособена от долния ъгъл на врата; силна муцуна и челюст, прибрани устни; овални очи, разположени полустранично, тъмен ирис; добър стоп, широка и права муцуна; правилно поставена носна гъба, широки и подвижни ноздри; прилепнали бузи; плосък череп; срединната бразда е ясно видима; добре забележими скулови кости; забележими вежди; правилна тилна линия; високо разположени уши и правилно носени; тънка шия...".

Главата на Добермана е долихоцефална; това означава, че нейния дължинен диаметър е по-развит от напречния. Нейната обща дължина (измерена с щок или линия от горния преден ъгъл на муцуната до срединната външна точка на тилното възвишение) достига 4/10 от височината при холката; дължината на муцуната трябва да бъде половината от цялата дължина на главата, така че едната половина от цялата дължина на главата попада на хоризонталната линия, която свързва вътрешните ъгли на очите.

Ширината между двата костни свода на черепа трябва да бъде по-малка от половината на цялата дължина на главата; следователно цялостния индекс на главата трябва да бъде повече от 45.

Индекс на главата= ширинаx 100 /цялата дължина

Гледана в профил и отгоре, главата на Добермана изглежда като тъп клин; гледана отстрани можем да видим нейният горен контур, който е прав като всички останали контури на Добермана. При главата правият профил съответства на перфектния паралелизъм между осите на черепа и горната ос на муцуната.
Главите на всички кучета по света имат три типа горен контур:прав,вдлъбнат и изпъкнал. Контурите зависят от отношенията между дължинните оси на черепа и на муцуната. Това отношение е наречено паралелизъм, или сближаване, или раздалечаване. Профилът на главата на Добермана е прав, както и всичките други контури. Това означава, че горните надлъжни оси на черепа и на муцуната са паралелни. Когато горната ос на черепа се пресича с горната надлъжна ос на муцуната, имаме сближаване. Когато горната надлъжна ос на муцуната пресича горната надлъжна ос на черепа, имаме раздалечаване.

Често е малко трудно, за тези, които нямат опитно око,да забележат точните точки, за да кажат дали тези две мислени равнини или мислени линии са паралелни или не.

Не искам да обръщам специално внимание на недостатъците при главата, защото, както вече казах, в Италия имаме добри познания за нея и добри традиции, които ние трябва да изтъкнем чрез по-нататъшно усъвършенстване на нашите кучета. Обаче бих искал да отбележа неоходимистта от обръщане на специално внимание не само на пропорциите между дължината на черепа и дължината на муцуната (много муцуни са въпреки това къси), но преди всичко на изпъкналите носове в сравнение с предната част на муцуната и на слаби и незадоволоителни челюсти, по-често видимо скрити от прекалено развити устни, отколкото от месеста брадичка. Тези недостатъци, отчасти намалели през послените десет години, взети заедно са сериозни не само сами по себе си, но и защото описаната муцуна и слабата челюст обикновено свидетелстват за несъмнена тенденция занапред към издадена напред челюст.

Когато това отсъства,виждаме долни резци често наклонени или малки, за да се коригира късотата на челюстта.

Относно зъбите, напълно и правилно е да обръщаме внимание на подредбата на резците през първите три години от живота на кучето, но би могло да бъде по-полезно да обръщаме най-голямо внимание на правилното разстояние между резците и предкътниците. При много кучета кучешките зъби са прекалено раздалечени и предкътниците са лошо сбити. Съдията трябва винаги за забелязва тези недостатъци и да отнема от оценката според сериозността.

Относно това трябва да считаме, че недостатъците, включващи кучешките зъби и лошо приближените предкътници, често сериозно повлияват  правилната захапка на долните резци с горните.

Тъй както при оценяването на главата, искам само да добавя две неща. Едното засяга очите, второто е относно долния очен регион. При кучето, разположението на очите е от особено значение, защото е тясно свързано с формата на орбитите и на черепа, така че е много важен показател на типа. При Добермана това разположение е полустранично, дори и ако е минимално, във връзка с средната ос на черепа.

Клепачите са близко лежащи и със среден размер.Те трябва да са овални, нито закръглени, нито издължени. Вътрешния ъгъл на клепача трябва да бъде на еднакво разстояние от предния край на носа и от крайния повърхностен връх на тилното възвишение.Следователно, има много кучета с очи в подчелно разположение и други със странично разположение. Недостатъци като тези, за щастие не толкова разпространени, са сериозни тъй като те развалят израза на главата. Очите казват всичко при Добермана.Неговият открит и директен поглед, изразителен, изгарящ и понякога настоятелен, е неговото предимство, тъй като той изразява стремителната и силна природа, която характеризира нашата порода. Обаче е много трудно да усетите това, когато гледате Доберман с малки или дълбоко разположени очи.

Във връзка със стандарта главата на Добермана в никоя част не трябва да има гънки, кожата е тънка и добре прилепнала към подлежащите тъкани, може да се каже абсолютно мека и гладка, което Ви позволява да забележите костите и вените, както и да подчертае неговата изтънчена осанка.

Това означава, че цялата глава на Добермана трябва да е много ясно очертана. В частност, подочната област е строго свързана с тази идея, тъй като нейните характеристики са определящи за засилването на изражението на Добермана и неговия тип.

Подочната област трябва да е добре изваяна; това означава, че трябва да има няколко издатини, които показват мека и много тънка кожа, много малко клетъчна тъкан под кожата, слабо развити мускули.

Подочната област включва полукръг под долния ръб на орбитите. Неговата анатомична основа е горната част на челюстната кост, част от скуловите кости и орбитите. Преди всичко, да бъде добре изваяна, означава, че основата на скуловата кост е слабо развита, както и горната челюстна кост, чиято тънкост показва формите на двата кътника и на подорбиталната вдлъбнатина.

За съжалени липсата на тези характеристики  е твърде разпространена в Европа. Тя издава дебела кожа, прекалено развити подкожие и мускулна тъкан, също като горночелюстната кост и основата на скуловата кост, всичко това свидетелства за недостатъчно изящество: този недостатък е обикновено наричан “kneaded head” или "not chiseled" (неизваяна).

Врата на Добермана е като изтъпена пирамида, с основа надолу и изтъпения връх, където се свързва главата. Дължината на врата, измерена от тила до предния ръб на холката, с разширяване на врата, трябва да бъде поне равна на дължината на главата, или поне да достига 4/10 от височината при холката. Долу врата трябва да се разширява постепенно и хармонично към тялото: тази хармония зависи от позицията на раменната лопатка и от холката; само висока холка и добре скосени рамене позволяват такова хармонично преминаване едновременно настрани и във височина. При Добермана шията трябва да бъде носена изправена, гордо и аристикратично. Врата трябва да бъде добре замускулен и това е много важно, защото тези мускули обуславят движението на кучето (балансирането на главата и шията) и са важни за движението на предния крайник и рамото и за твърдостта на гръбно-кръстцовата област по време на движение.

Слабият врат, за щастие рядко срещан при нашата порода, е много лош недостатък при всяка порода; всъщност, освен дисхармонията в сравнение с другите региони на тялото, той разкрива и слаба физическа структура и недостатъчна издръжливост.

Вратът на Добермана, освен това, трябва да бъде сух - трябва да липсват кожни гънки по долната му страна; горният му контур има лека изпъкналост, която  се изгубва при разширението си към холката.

Освен проблемите с отпуснатата кожа днес често срещаме къси вратове, понякога са слаби или цилиндрични и леко плоски. Дебелият врат дава на Добермана много обикновени черти.

И късият врат  и цилиндриченият не са хубави, може да се каже, че липсва хармонията при формиране на цялото със съседните региони, в частност рамото, холката и гърба. Това винаги се дължи на късо или лошо спускащо се рамо, причиняващо също някои съществени недостатъци при движение: кучета, които падат напред; проблеми при движението напред на предните крайници; центъра на тежестта се измества назад и др.

Отнесено към структурата, трябва да забележим, че късото рамо е често свързно с къс преден крайник, слабо скосен и плоска холка. Трябва да имаме предвид, че най-сериозния недостатък с предните крайници е винаги рамото, защото то е с по-голямо значение в механиката на движението, отколкото крайника. Друг важен фактор, който влияе негативно на пропорциите на нашия Доберман е прекалено дълга горна част на крайника.

Кучета, които имат тези недостатъци, трябва да бъдат с намалена оценка също при развъждането, тъй като прекалената дължина на горната част на крайника често изменя пропорциите между височина и дължина на кучето, следователно и типа (кучета, по-къси, отколкото високи с полегати горни линии). Горната линия на тялото включва гърба, кръста(областта на бъбреците) и крупата.

Ако врърките на гърба са отпуснати и слаби, горните надебеления на прешлените се събират във връхните си части, водещи до така наречения "седловиден гръб" ; в този случай кучето има недостатъчна издръжливост и е недостатъчно бързо, а "кифозния гръб"  (издаден)  е скован и намалява гъвкавостта на гръбнака, причинявайки трудни и насечени движения.

За съжаление все още и днес има Добермани, които показват слаб гръбнак, дори стоейки неподвижно. Прекалено дългия или слаб кръст може да направи този проблем по-голям. Напротив, кръста трябва да бъде къс, широк и замускулен. Ако едновременно гърба и кръста са слаби, проблема е сериозен и трябва да обръщаме особено внимание при съдене и преди всичко при развъждане. Друга причина да обръщаме внимание е крупата. При нея, дори ако през последните 15  години нещата са се подобрили, все още има много кучета, които имат къса крупа, прекалено скосена. От функционална гледна точка, при крупата скосяването е много по-важно от дължината, тъй като тя е основна при движението.

Всъщност крупата в своята съществена скелетна основа  е областта, от която се предава задния натиск, следователно, ако скосяването е лошо, походката на кучето ще бъде сериозно влошена. Крупа, която е прекалено скосена ще окаже влияние на задния натиски, дори ако задните крайници и ъглите са правилни. Оценяването на кучето докато се движи  (бавен ход, по-бърз ход и бърз ход)  е полезно ,за да проверите дали хармонията, която кучето показва в стойка, е реална или привидна. Главните недостатъци при походката, на които съдията трябва да обърне внимание на ринга, са:

 • прекалено стелеща походка - смята се, че кучето ходи прекалено близо до земята тогава, когато поради дефект в структурата или проблеми с характера, то повдига много малко крайниците от земята;
 • люлееща походка - животното се олюлява, когато измества по маркирано трасе центъра на тежестта настрани. Това се случва, когато кучето се движи бавно поради несъвършенство в натиска или когато то е слабо и уморено;
 • кръстосана походка - кучето кръстосва предните крайници,или задните или едновременно и двете, когато неговите крайници имат траектория, която не е паралелна на средната мислена равнина, която разделя тялото на две половини по дължина. Когато е засегната предницата, този тип походка може да се счита за недостатък, когато е много забележим, тъй като кучето като всички четириноги в тръс винаги привежда крайниците малко по-навътре от мястото, където стъпва. Но когато става дума за задните крайници, всяко малко отклонение е недостатък, защото те винаги трябва да се движат паралелно на средната равнина на тялото.


Походката се смята за правилна, когато:

1. Ритъма е постоянен;

2. Крайниците се движат паралелно на средната равнина на тялото;

3. Движенията са бързи и еластични;

4. Ставните свързвания са в перфектна хармония с движенията на тялото;

5. Хоризонталните и страничните движения са умерени.


Поведение и характер

В стандарта пише за поведението, характера и вродените качества на Добермана: "Доберманът трябва да бъде по начало дружелюбен и спокоен; той е много предан на семейството и обича децата. При Добермана са желани среден темперамент и умерена бдителност. Добермана е лесен за обучение и изпитва удоволствие от работата и в същото време трябва да бъде безстрашен и да показва силен характер. Тъй като Добермана е особено внимателен към всичко, което се случва около него, и има адекватна реакция според ситуацията, се оценява факта, че е много самоуверен и безстрашен."

Във връзка с характера, искам да споделя като съвет моето лично виждане: всеки говори за характера, но само някои знаят неговото значение. Това е голям проблем, защото например, много развъдчици все още вярват, че са способни сами да оценяват характера на кучетата си, като не ги подлагат на изискваните тестове, които са необходими, за да се даде колкото се може по-обективна оценка.

Характера и вродените качества на Добермана са добре описани в стандарта, така всеки съдия, развъдчик или любител на породата трябва да разбере и да знае, че тази оценка не може да бъде пренебрегната и трябва да бъде направена коректно  преди да бъде допуснато до разплод.

Оценяването на вродените качества, и по-общо на качествата на Добермана като работно куче, се тестват чрез Ztp и другите спортни и тренировъчни тестове. Така, нека да разгледаме някои поведения или признаци, които са обичайни за неуверени, нервни или страхливи кучета.

В ринга някои Добермани показват голяма неувереност или страх, когато ги измерваме или когато проверяваме зъбите или тестисите, или просто когато съдията минава близо до тях. Други, особено някои женски,проявяват страх към техните съучастници.

От клас Млади нататък, кучета като тези трябва да бъдат дисквалифицирани, също и онези кучета, които показват агресивност към хора или прекалена агресивност към други кучета.

Съдията може да дисквалифицира, с изключение на бебетата и подрастващите, които показват несигурност или страх, защото в тази възраст характерът (генна предразположеност + влияние на околната среда)  не е напълно формиран. Освен това също в тези класове поведението на кучето трябва да бъде описано и класирането трябва да бъде очевидно повлияно от него.

Първите сведения могат да бъдат дадени от начина, по който кучето се движи, когато излиза на ринга. На този етап се случва да видим някои кучета да излизат неуверено, малко резервирано, ходейки "на върха на пръстите", по-скоро леко стъпващи на земята, отколкото поставяйки крайниците силно, уверено и по еластичен начин. Такова поведение, след като сме били убедени от съденето на други признаци, в повечето случаи ще демонстрира, че кучето е неуверено. Има други Добермани, които притварят очи и гледат  "с бялото на окото"  веднага щом съдията тръгне към тях и преди да ги докосне, движейки внезапно ушите странично назад и видимо снишавайки опашката, това са значите за сигурна неувереност или страх. Същото се отнася за онези кучета, които, ако не бъдат повикани отвън, вървят бърз ход с изправена глава и уши и почти вертикален врат. Ако тези кучета нямат сериозен проблем със скосяването на рамото, се оглеждат с безпокойство и търсят защита, защото усещат потенциална заплаха в непознатата обстановка.

И обратното - увереното куче ходи или бяга в тръс спокойно, държи главата си по-ниско с врат в почти хоризонтално положение и обръща ушите си странично назад.

превод : dobermann_bg